Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz niezakończonych zamówień publicznych

(termin złożenia ofert już minął, brak jeszcze rozstrzygnięcia)

Wybór operatora świadczącego usługi w zakresie zbiorowego odprowadzenia wody deszczowej na obszarze objętym projektem PomInvest w gminie PomiechówekWybór operatora świadczącego usługi w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze objętym projektem PomInvest w gminie PomiechówekDostawa energii elektrycznej czynnejBudowa kładki pieszo-rowerowej w miejscowości PomiechówekZagospodarowanie terenu przy ulicy Mazowieckiej w PomiechowieBudowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Przytorowej i Kolejowej w miejscowości PomiechówekBudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Modlin na odcinku od km 0+000 do km 0+210 w systemie zaprojektuj i wybudujBudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Modlin w systemie zaprojektuj i wybudujZagospodarowanie terenu przed Kościołem św. Anny w PomiechowiePrzebudowa ulicy Sportowej w miejscowości Pomiechówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”Przebudowa ulicy Mostowej w miejscowości Pomiechówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”Rozbudowa drogi gminnej 240522W (ul. Wczasowa) w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i poszerzenia jezdni istniejącej w miejscowościach Pomiechówek i Czarnowo gm. Pomiechówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalneBudowa placu manewrowego i miejsc postojowych do obsługi terenów inwestycyjnych objętych obszarem Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-037/16Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowości Pomiechówek i Stanisławowo w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszBudowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pomiechówek i Kosewko w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pomiechówek, Czarnowo i Goławice Drugie w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym WarszawyRPrzebudowa drogi powiatowej nr 2409W w miejscowości Czarnowo oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Rekreacyjnej w miejscowości Pomiechówek w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnPrzebudowa dróg gminnych w miejscowości Pomiechowo i Stanisławowo w zakresie wykonania ścieżki rowerowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie PPrzebudowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej w miejscowości Pomiechówek w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodPrzebudowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej w miejscowości Pomiechówek w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodPrzebudowa kładki w miejscowości Kosewko w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. - nr postępowania: WIZP.271.6.2019Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechówek w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych (PomInvest) – etap II „w systemie zaprojektuj i wybuduj”Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Kosewko, gmina Pomiechówek na cele turystyki, rekreacji, kultury i wypoczynku – etap IIKompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Pomiechówek oraz gminnych jednostek organizacyjnychPrzebudowa kładki w miejscowości Kosewko w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Warszawska w m. PomiechówekPrzebudowa układu komunikacyjnego ul. Warszawska w m. PomiechówekSukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów mechanicznych i urządzeń technicznych, stanowiących własność Gminy Pomiechówek w 2018 rokuPrzebudowa budynku szkoły o budowę windy osobowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnychBudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w miejscowości PomiechówekDostawa sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku w podziale na cztery CzęściBudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w miejscowości PomiechówekSukcesywna dostawa materiałów drogowych przeznaczonych do przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy PomiechówekPrzebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w PomiechówkuSukcesywna dostawa materiałów drogowych przeznaczonych do przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Pomiechówek, w podziale na dwie Części zamówieniaBudowa infrastruktury teleinformatycznej w systemie zaprojektuj i wybudujPrzygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechówek w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych (PomInvest)Przebudowa dróg gminnych w miejscowości PomiechówekUdzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w walucie polskiej z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązańWzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętuZapytanie ofertowe na dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkola na terenie gminy Pomiechówek w roku kalendarzowym 2017 w dni nauki szkolnejDostawa materiałów drogowych dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku na potrzeby realizacji inwestycji drogowych w 2016r. -II etapŚwiadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Gminy Pomiechówek.ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemUSUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY POMIECHÓWEKSprzedaż działek stanowiących własność Gminy PomiechówekPrzetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pomiechówek: działka nr ewid. 754Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pomiechówek: działka nr ewid. 41/1
Utrzymania czystości i porządku wyznaczonych miejsc publicznychPrzebudowa drogi gminnej we wsi WójtostwoZakup i dostawa autobusuModernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare OrzechowoBudowa wodociągu w Stanisławowie, gmina Pomiechówek, wraz z przyłączami domowymi.Przebudowa ul. Gościnnej w miejscowości Kosewko, gmina PomiechówekPrzebudowa ul. Broniewskiego w miejscowości Brody Parcele, gmina Pomiechówek.Przebudowa ul. Miodowej i Letniskowej w miejscowości Kosewko oraz drogi gminnej w miejscowości Śniadówko, gmina Pomiechówek.Przebudowa drogi w miejscowości Kosewo i drogi w miejscowości Nowy Modlin, gmina PomiechówekSamorządowa Administracja Placówek Oświatowych reprezentowana przez dyrektora Elżbietę Krawczykowską - Żurawską, zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Pomiechówku ogłasza zamówienie publiczne t rybie przetargu nieograniczonego na zadanie: dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Modlinie StarymSamorządowa Administracja Placówek Oświatowych ogłasza powtórny przetarg na remont sal lekcyjnych, korytarza oraz przebudowa gabinetu dyrektora na salę lekcyjną oraz przebudowa lokalu mieszkalnego na sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektoraSamorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Pomiechówku ogłasza przetarg na remont sal lekcyjnych, korytarza oraz przebudowa gabinetu dyrektora na salę lekcyjną oraz przebudowa lokalu mieszkalnego na sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektora.Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku ogłasza przetarg nieograniczony na : usuwanie awarii z zakresu wodociągu, kanalizacji, wymiany pomp w studniach głębinowych, awarii stacji hydroforowychWójt Gminy Pomiechówek ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pomiechówek.Nieograniczony przetarg na: Wymiana części pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową, Rozebranie kominów wolno stojących, Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych i odgruzowanie przewodów kominowych, Wymiana rur spustoNieograniczony przetarg na przebudowę ulicy Kwiatowej i Ogrodowej w PomiechowieNieograniczony przetarg na: wymianę pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową, docieplenie ścian, zaizolowanie fundamentów, remont holu wejściowego, remont klatki schodowej oraz wymianę barierki w budynku Szkoły Podstawowej w PomNieograniczony przetarg na wykonanie prac z zakresu planowania przestrzennego dotyczące opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego dla obszarów gdzie brak jest miejscowych planów zagospodarowania w Gminie PomiechóSzkoła Podstawowa w Pomiechówku ul. Nasielska 3 ogłasza przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Brodach – Parcelach przy ul. Nasielskiej, gm. Pomiechówek

Strona oglądana: 34030 razy.