Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Budżet Gminy na 2003 r.

Uchwała Nr IV/ 17/ 2002
Rady Gminy w P0omiechówek
z dnia 30 grudnia 2002


W sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ) oraz art. 109, 220, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm. ).
Rada Gminy w Pomiechówku uchwala co następuje:§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 11.034.537 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 731.654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a
- dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 105.870 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b
-dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem 1c.
3. Przyjmuje się plan finansowy dochodów zadań rządowych, które zostaną odprowadzone do budżetu państwa wg. Załącznika nr 1d§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 11.034.573 z
Zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Wydatki w ust. 1 obejmują:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu z administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 731.654 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2a
- wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 83.060 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2b.
- wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 105.870 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2c,
- wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 58.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2d.§ 3

Z wolnych środków w wysokości 100.000 zł. spłaca się pożyczkę w wysokości 100.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2003 roku i lata następne stanowi załącznik nr 4.§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 20.000 zł.§ 6

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2003 nie objęte programami wieloletnimi w wysokości 275.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 3.270.000 zł., w tym w 2003 r. w wysokości 470.000 zł., w 2004 r. w wysokości 1.450.000 zł., w 2005 r. w wysokości 1.350.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5a.
3. Łączne wydatki inwestycyjne w 2003 r. ustala się w wysokości 745.000zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.§ 7

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6§ 8

Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków:
- środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- Gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9.


§ 10

Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 40.000 zł. oraz wydatków funduszu w wysokości 44.000 zł.
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 10.§ 11

Upoważnia się Wójta gminy do:
1. Dokonania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 13

1 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku
budżetowym 2003 i podlega ogłoszeniu.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 11.03.2004 r., godz. 13.50
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.08.2014 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.08.2014 r., godz. 10.36NieznanyEdycja strony
11.03.2004 r., godz. 13.50NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3501 razy.