Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Uchwała Nr XXIII/176/04

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok.
Uchwała Budżetowa Nr XXIII/176/04
Rady Gminy w Pomiechówku
z dnia 29.12.2004r.w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z póź. zm.) oraz art. 109, 110, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U Nr.15 poz.148 z 2003r.)
Rada Gminy w Pomiechówku uchwala co następuje:


§ 1

1 . Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 12.252.230 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2 . Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.423.002 zł, zgodnie z załącznikiem nr l a
- dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 b.
3. Przyjmuje się plan finansowy dochodów zadań rządowych , które zostaną odprowadzone do budżetu państwa wg . załącznika nr 1 c


§ 2

1 . Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 13.902.230 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2 . Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.423.002 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a
- wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 124.200 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 2b. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 c


§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 1.650.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr.3 są przychody pochodzące z:
- pożyczek w wysokości - 1.000.000 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości - 650.000 zł
2. Z wolnych środków w wysokości 50.000 zł spłaca się pożyczkę w wysokości 50.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku i lata następne stanowi załącznik nr 4.


§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 124.459 zł


§ 6

1. Ustała się wydatki inwestycyjne na rok 2005 nie objęte programami wieloletnimi w wysokości 43.500 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 5.770.000zł , w tym w 2005 r. w wysokości 1.850.000 zł, w 2006r. w wysokości 2.600.000zł w 2007 r. w wysokości 1.320.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.
3. Łączne wydatki inwestycyjne w 2005r ustala się w wysokości 1.893.500 zł zgodnie z załącznikiem nr.5 i 5a.


§ 7

Ustała się dotacje dla gminnych instytucji kultury , zgodnie z załącznikiem nr 6.


§ 8

Ustała się plan przychodów i wydatków:
- środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7


§ 9

Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10.000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 13.500zł.
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 8


§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków:
- zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr.9


§ 11

Upoważnia się wójta gminy do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań w zakresie określonym w niniejszej uchwale.


§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2005 i podlega ogłoszeniu.


Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 05.01.2005 r., godz. 12.13
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.01.2005 r., godz. 12.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.01.2005 r., godz. 12.13NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3960 razy.