Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Uchwała Nr IV/40/2019

w sprawie: ustalenia trybu i zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi
UCHWAŁA Nr IV/40/2019
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 28 marca 2019 r.


w sprawie: ustalenia trybu i zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 827 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.

1. Na terenie miejscowości Pomiechówek wyznacza się nieruchomości będące własnością Gminy, położone poza drogami publicznymi, z przeznaczeniem na zorganizowanie na nich miejsc postojowych (parkingi niestrzeżone), zgodnie z lokalizacją wskazaną w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Zasady i tryb korzystania z parkingów niestrzeżonych w miejscowości Pomiechówek, o których mowa w ust. 1 określa Regulamin parkingów niestrzeżonych stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
3. Wójtowi Gminy Pomiechówek powierza się określenie wysokości opłat z tytułu korzystania z parkingów, o których mowa w ust. 1 oraz okresów, dni tygodnia oraz godzin, w których za korzystanie z parkingów pobiera się opłaty.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr IV/40/2019 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z parkingów niestrzeżonych w miejscowości Pomiechówek

Zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy ustala zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Uchwalenie regulaminu przez Radę Gminy Pomiechówek nałoży na osoby korzystające z parkingów, obowiązek stosowania określonych norm i zasad zachowania.
Umieszczenie tablic informacyjnych zawierających teksty regulaminów na terenach, na których będą one obowiązywać, jest konieczne w odniesieniu do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieszczęśliwych wypadków, kierowanych do właściciela lub administratora obiektu.
Wprowadzenie regulaminów określi zasady zachowania oraz wskaże sytuacje niepożądane, a jego udostępnienie do publicznej wiadomości umożliwi odpowiednim służbom wyegzekwowanie poprawnego zachowania.
Z uwagi na to, że Gmina Pomiechówek zamierza pobierać opłaty za korzystanie z parkingów tylko w niektórych okresach roku, Wójtowi Gminy Pomiechówek powierza się uprawnienie do szczegółowego wskazania tych terminów oraz określenia wysokości pobieranych opłat.


Wytworzył:Teresa Leszczyńska, data: 02.04.2019 r., godz. 14.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 10.04.2019 r., godz. 20.13
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 10.04.2019 r., godz. 20.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.04.2019 r., godz. 20.13Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 355 razy.