Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Pomiechówek 2007 – 03 – 12RGN.I.72241/1/07WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do sprzedaży w drodze
ustnego przetargu nieograniczonegoDziałając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r . Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz uchwały Nr V/22/0 7 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 01.02.2007r.

Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza

do s p r z e d a ż y

w formie przetargu ustnego nieograniczonego n/w nieruchomości :

I. położone we wsi Brody-Parcele

1.nieruchomość położona przy ul. Ludowej, stanowiąca dz. nr ewid. 375/5, o pow. 645m2, KW Nr 29508, cena wywoławcza (netto) - 48875,00zł,

2.nieruchomość położona przy ul. Wczasowej, stanowiąca dz. nr ewid. 137/12 o pow. 728m2, KW Nr 29507, cena wywoławcza (netto) - 58740,00zł,

3.nieruchomość położona przy ul. Wczasowej, składająca się z działek o nr ewid. 137/11 i 137/13 o łącznej pow. 749m2 , KW Nr 29507, cena wywoławcza (netto) - 60420,00zł,

II. położona we wsi Wymysły

1.nieruchomość stanowiąca dz. nr ewid. 58/5 o pow. 0,14ha, Kw Nr 47408, cena wywoławcza (netto) - 25700,00zł.


Cena wywoławcza nie obejmuje podatku od towarów i usług , który zostanie naliczony od ceny osiągniętej w przetargu w wysokości 22%.

- 2 -

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży stanowią własność Gminy Pomiechówek, są niezabudowane, posiadają dostęp do drogi gminnej (nieutwardzonej).
Do nieruchomości położonych w Brodach-Parcelach istnieje możliwość przyłączenia do
znajdujących się w ulicy sieci elektrycznej, wodociągowej, gazowej i telefonicznej.
Do nieruchomości położonej w Wymysłach istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej i telefonicznej.


W/w nieruchomości znajdują się na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obejmujący wsie Brody-Parcele i Wymysły utracił moc obowiązującą z dn. 31.12.2003r
Na podstawie informacji z rejestru gruntów działki położone w Brodach-Parcelach stanowią grunty orne, zaś działka położona w Wymysłach stanowi użytki rolne zabudowane.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek omawiane działki położone są na terenie projektowanym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w formie ustnego przetargu nieograniczonego, który zostanie ogłoszony po upływie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Termin i miejsce przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie
art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub wynikające z odrębnych przepisów proszone są do złożenia pisemnego wniosku do Urzędu Gminy Pomiechówek w terminie do dnia 26 kwietnia 2007r.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej po cenie równej wartości nieruchomości tj. :
- położone w Brodach-Parcelach
• nr 375/5 - 48375,00zł
• nr 137/12 - 58240,00zł
• nr 137/11 i 137/13 - 59920zł
- położona w Wymysłach
• nr 58/5 - 25200,00zł

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach (pokój nr 8) w godz. 8.oo - 15.oo, telefon 022 765 27 23.Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 13.03.2007 r., godz. 09.42
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.03.2007 r., godz. 09.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.03.2007 r., godz. 09.42NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4583 razy.