Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Otwarty konkurs ofert

W sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Pomiechówek z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Otwarty konkurs ofert

Na podstawie art. 5 ust 4 pkt 2, art. 11 ust 3 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz U. NR 96, poz 873 z póź zmianami oraz uchwały NR XIV/73/07 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 28.11.2007.
W sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Pomiechówek z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wójt Gminy Pomiechówek
Ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej:
1. Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Pomiechówku, ul. Kilińskiego z punktem filialnym w Kosewie , Szczypiornie.

Zadania obejmują:
- działania opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci wymagających wsparcia
- zakres działań zgodny z zdiagnozowanymi potrzebami
- dostępność usług w ogniskach co najmniej od poniedziałku do piątku nie mniej niż 4 godziny
- współpraca ze szkołą, ośrodkami pomocy, sądem rodzinnym, kuratorami.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
w 2007 r. – 90.000,- zł
w 2008 r. – 90.000,- zł

3.Okres realizacji zadania od 1 stycznia 2008 r do 31 grudnia 2008 r.

4. Oferta powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
( Dz. U. NR 44 z 2005 r. poz 427 )
Wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:
- dokładny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestrze dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności.
- Sprawozdenie finansowe i merytoryczne za ostatni rok
Oferty niezgodne z wzorem, niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pomiechówku, ul. Słoneczna 51 do 31.12.2007r. do godziny 12.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 stycznia 2008 r.

6. Oferty spełniające kryterium formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Pomiechówek.
Kryteria merytoryczne wyboru najkorzystniejszej oferty:
- zgodność oferty z zadaniem wskazanym w ogłoszeniu konkursowym
- jakość sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok
- zabezpieczenie środków własnych
- posiadane zasoby kadrowe
- dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań
- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania.
- aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub statusu prawnego uprawniającego do prowadzenia przez niego działalności.

7. Warunkiem zlecenia zadania oraz przekazania dotacji na jego realizację będzie zawarcie umowy z oferentem wybranym w konkursie.

8. Wyniki konkursu przedstawione zostaną do wiadomości publicznej:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pomiechówek
- na stronie internetowej Urzędu Gminy.


Informacje telefoniczne na temat konkursu ofert można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pomiechówku (022) 785 45 19
______________________________________________


Wynik Konkursu:


Wójt Gminy Pomiechówek
informuje, że 2 stycznia 2008 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej:
1) Prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Pomiechówku, ul. Klińskiego z punktem filialnym w Kosewie, Szczypiornie.

Komisja konkursowa w składzie:

1. P. Mariusz Łempicki – Przewodniczący komisji – z-ca Wójta Gminy Pomiechówek
2. P. Bożena Śliwińska – członek komisji – sekretarz Gminy
3. P. Grażyna Małecka – członek komisji – gł. księgowa OPS
4. P. Grażyna Drzazgowska – członek komisji – pr. socjalny
zaakceptowała ofertę złożoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarządu Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kredytowa 1A.
Została wybrana w/w oferta.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 29.11.2007 r., godz. 11.55
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.11.2007 r., godz. 11.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.11.2007 r., godz. 11.55NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2725 razy.