Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Ogłoszenie o przetargu

ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
Pomiechówek, dn. 08.10.2008r.

WGI.I.72241/2,3,5/08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XVI/86/08 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 06.02.2008r.

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ N/W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WSI
GOŁAWICE PIERWSZE ORAZ WE WSI CEGIELNIA-KOSEWO,
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

1) nieruchomość niezabudowana, położona we wsi Goławice Pierwsze, stanowiąca działkę nr ewid. 829 o pow. 0,03ha, uregulowana w księdze wieczystej nr 43717
Cena wywoławcza (netto): 10 000,00 zł.
Wadium: 1 000,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 20 listopada 2008r. o godz. 9 30.

2) nieruchomość niezabudowana, położona we wsi Goławice Pierwsze, stanowiąca działkę nr ewid. 779/1 o pow. 276 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr 48419
Cena wywoławcza (netto): 8 500,00 zł.
Wadium: 850,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 20 listopada 2008r. o godz. 1100.

3) nieruchomość niezabudowana, położona we wsi Cegielnia-Kosewo, stanowiąca działkę nr ewid. 75 o pow. 0,03 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr 4472
Cena wywoławcza (netto): 9 750,00 zł
Wadium: 980,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 20 listopada 2008r. o godz. 1230.

Podane ceny wywoławcze nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT w wysokości 22% zostanie doliczony do ceny osiągniętej w przetargu.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach–Parcelach, ul. Szkolna 1a.
Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są niezabudowane, posiadają dostęp do drogi gminnej (nieutwardzonej).

Ad. 1) Przedmiotowa nieruchomość nr 829 położona w Goławicach Pierwszych usytuowana jest na terenie byłego fortu, obecnie zagospodarowanego na potrzeby rekreacyjne. Istnieje możliwość przyłączenia do znajdujących się w drodze sieci elektrycznej oraz wodociągu lokalnego. Teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające, zabudowa mieszkaniowa rekreacyjna (letniskowa). Nieprzekraczalna linia zabudowy – 25 m od krawędzi lasu.

Ad. 2) Działka nr 779/1 położona w Goławicach Pierwszych jest wydzierżawiona, umowa dzierżawy wygasa z dniem 31.12.2009r. Teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające, zabudowa mieszkaniowa rekreacyjna (letniskowa). Nieprzekraczalna linia zabudowy – 25 m od krawędzi lasu.

Ad. 3) Część działki nr 75 położonej w Cegielni-Kosewo jest wydzierżawiona, umowa dzierżawy wygasa z dniem 31.12.2009r. W południowej części działki (niewydzierżawionej) usytuowana jest stacja transformatorowa na czterech słupach żelbetonowych.
W przypadku osób niespełniających warunków określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego prawo pierwokupu przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych.
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obejmujący wieś Cegielnia-Kosewo utracił moc obowiązującą w 2003r.
Na podstawie informacji z rejestru gruntów, są to grunty orne. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek omawiana działka położona jest na terenie projektowanym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na konto BS Nowy Dwór Maz. O/Pomiechówek 92 801 10008 0020 0200 02730001 lub do kasy Urzędu Gminy Pomiechówek w terminie do dn. 17 listopada 2008r. Wadium należy wpłacić w pieniądzu. Dowód wpłacenia wadium należy przedstawić komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę uchyli się od zawarcia, w wyznaczonym terminie, umowy sprzedaży nieruchomości, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT, płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.
Koszty notarialne, sądowe, podatku VAT oraz ewentualnego wskazania granic nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu dokumentów potwierdzających tożsamość oraz złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia, regulaminem i warunkami przetargu.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach, regulaminie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach–Parcelach ul. Szkolna 1a, tel. (022) 765-27-23.Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 08.10.2008 r., godz. 15.07
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.10.2008 r., godz. 15.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.10.2008 r., godz. 15.07NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2993 razy.