Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6721.2.2015.MJ
Pomiechówek, dnia 07 kwietnia 2015 r.

WNGP.6721.2.2015.MJ

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pomiechówek Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek w zakresie jednostek A, B, C i D dla wsi Nowy Modlin, obejmującego obszar, którego granice stanowią:

- jednostka oznaczona dużą literą A stanowi działki nr ewid. 104/49, 104/51, 104/50,

- jednostka oznaczona dużą literą B stanowi działki 6/68, 6/69, 6/74,

- jednostka oznaczona dużą literą C stanowi działkę nr ewid. 6/103,

- jednostka oznaczona dużą literą D stanowi działkę nr ewid. 110/4.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, w terminie do dnia 8 maja 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@pomiechowek.pl, w terminie do dnia 8 maja 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pomiechówek.WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 07.04.2015 r., godz. 13.00
Wprowadził:Nieznany, data: 10.04.2015 r., godz. 13.48
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.04.2015 r., godz. 13.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.04.2015 r., godz. 13.50NieznanyEdycja strony
10.04.2015 r., godz. 13.48NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1894 razy.