Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.5.4.2017.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 14 kwietnia 2017 r.
WNGP.6733.5.4.2017.MJ


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nr ewid. 127/1, 258/1, 375, 376, 377, 378, 379, 382, 1265, 1264, 236 i 237 dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kładki pieszo-rowerowej wzdłuż mostu nad rzeką Wkrą, budowie ciągów pieszo-rowerowych, budowie punktów świetlnych wzdłuż ciągu komunikacyjnego, przebudowie drogi gminnej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie lub doręczenie poprzez obwieszczenie, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Stronom służy prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także przedkładania dokumentów mających związek z prowadzonym postępowaniem w terminie 7 dni od dokonanego doręczenia.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 21.04.2017 r., godz. 08.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 21.04.2017 r., godz. 22.08
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 21.04.2017 r., godz. 22.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.04.2017 r., godz. 22.08Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1432 razy.