Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.16.1.2017.MSG
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek, dnia 08 sierpnia 2017 r.
WNGP.6733.16.1.2017.MSG

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się Strony, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału w Warszawie, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Wiesława Chrustowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia DN40, na działce ewidencyjnej nr 1425 w obrębie 1-Pomiechówek, położonej w miejscowości Pomiechówek w gminie Pomiechówek.

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zawiadamia się na piśmie.


Strony postępowania mają obowiązek poinformowania organu o zmianie miejsca zamieszkania, natomiast uchybienie tego obowiązku będzie równoznaczne z tym, iż pismo doręczone pod nieaktualny adres zamieszkania będzie uznawane za doręczone prawidłowo - art. 41 kpa.

W przypadku planowanej dłuższej nieobecności w miejscu wskazanym jako adres zamieszkania - ewentualnie doręczeń, Strona powinna wskazać inny adres do doręczeń albo ustanowić pełnomocnika.

Dłuższa nieobecność Strony w miejscu wskazanym jako adres zamieszkania - do doręczeń będzie skutkowała tym, że pismo nie odebrane przez Stronę, a powtórnie awizowane będzie uznane za doręczone prawidłowo - art. 44 kpa.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi do czasu wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12, od poniedziałku do piątku, w godz.: 800 – 1500.

WÓJT
DARIUSZ BIELECKI


Wytworzył:Magdalena Goździkowska, data: 11.08.2017 r., godz. 14.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 15.08.2017 r., godz. 16.30
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 15.08.2017 r., godz. 16.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.08.2017 r., godz. 16.30Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1388 razy.