Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.23.1.2018.MSG
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 08 sierpnia 2018 r.
WNGP.6733.23.1.2018.MSG


OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), art. 10 § 1, art. 49 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek z dnia 03 sierpnia 2018 r. GAZ MAZOWSZE Sp. z o.o. z siedzibą w Załuskach zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działce ewidencyjnej nr 97 w miejscowości Wymysły, w gminie Pomiechówek.

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zawiadamia się na piśmie.

Stosownie do art. 41 i art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego Strony postępowania, bądź ich pełnomocnicy:
- mają obowiązek poinformowania organu o każdej zmianie adresu, gdyż pismo doręczone pod dotychczasowy adres będzie uznawane za doręczone prawidłowo,
- pismo nie odebrane pod dotychczasowym adresem, a powtórnie awizowane będzie uznane za doręczone prawidłowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi do czasu wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

z up. WÓJTA
Mariusz Łempicki
ZASTĘPCA WÓJTA


Wytworzył:Magdalena Swoch-Goździkowska, data: 09.08.2018 r., godz. 14.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 10.08.2018 r., godz. 23.46
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 10.08.2018 r., godz. 23.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.08.2018 r., godz. 23.46Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 650 razy.