Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz niezakończonych zamówień publicznych

(termin złożenia ofert już minął, brak jeszcze rozstrzygnięcia)

Wybór operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na obszarze objętym projektem PomInvest w gminie PomiechówekBudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Modlin w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych”Przebudowa ulicy Mostowej w miejscowości Pomiechówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów mechanicznych i urządzeń technicznych stanowiących własność Gminy Pomiechówek w systemie sprzedaży bezgotówkowejBudowa kładki pieszo-rowerowej w miejscowości PomiechówekBudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Modlin na odcinku od km 0+000 do km 0+210 w systemie zaprojektuj i wybudujBudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Modlin w systemie zaprojektuj i wybudujZagospodarowanie terenu przed Kościołem św. Anny w PomiechowieRozbudowa drogi gminnej 240522W (ul. Wczasowa) w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i poszerzenia jezdni istniejącej w miejscowościach Pomiechówek i Czarnowo gm. Pomiechówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnePrzebudowa ulicy Mostowej w miejscowości Pomiechówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”Przebudowa ulicy Sportowej w miejscowości Pomiechówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”Budowa placu manewrowego i miejsc postojowych do obsługi terenów inwestycyjnych objętych obszarem Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-037/16Przebudowa kładki w miejscowości Kosewko w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”Przebudowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej w miejscowości Pomiechówek w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodPrzebudowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej w miejscowości Pomiechówek w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodPrzebudowa dróg gminnych w miejscowości Pomiechowo i Stanisławowo w zakresie wykonania ścieżki rowerowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie PPrzebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowości Pomiechówek i Stanisławowo w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszOdbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. - nr postępowania: WIZP.271.6.2019Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechówek w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych (PomInvest) – etap II „w systemie zaprojektuj i wybuduj”Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Kosewko, gmina Pomiechówek na cele turystyki, rekreacji, kultury i wypoczynku – etap IIKompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Pomiechówek oraz gminnych jednostek organizacyjnychPrzebudowa kładki w miejscowości Kosewko w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Warszawska w m. PomiechówekPrzebudowa układu komunikacyjnego ul. Warszawska w m. PomiechówekSukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów mechanicznych i urządzeń technicznych, stanowiących własność Gminy Pomiechówek w 2018 rokuPrzebudowa budynku szkoły o budowę windy osobowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnychBudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w miejscowości PomiechówekDostawa sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku w podziale na cztery CzęściBudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w miejscowości PomiechówekSukcesywna dostawa materiałów drogowych przeznaczonych do przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy PomiechówekPrzebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w PomiechówkuSukcesywna dostawa materiałów drogowych przeznaczonych do przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Pomiechówek, w podziale na dwie Części zamówieniaBudowa infrastruktury teleinformatycznej w systemie zaprojektuj i wybudujPrzygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechówek w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych (PomInvest)Przebudowa dróg gminnych w miejscowości PomiechówekUdzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w walucie polskiej z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązańWzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętuZapytanie ofertowe na dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkola na terenie gminy Pomiechówek w roku kalendarzowym 2017 w dni nauki szkolnejDostawa materiałów drogowych dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku na potrzeby realizacji inwestycji drogowych w 2016r. -II etapŚwiadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Gminy Pomiechówek.ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemUSUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY POMIECHÓWEKSprzedaż działek stanowiących własność Gminy PomiechówekPrzetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pomiechówek: działka nr ewid. 754Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pomiechówek: działka nr ewid. 41/1
Utrzymania czystości i porządku wyznaczonych miejsc publicznychPrzebudowa drogi gminnej we wsi WójtostwoZakup i dostawa autobusuModernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare OrzechowoBudowa wodociągu w Stanisławowie, gmina Pomiechówek, wraz z przyłączami domowymi.Przebudowa ul. Gościnnej w miejscowości Kosewko, gmina PomiechówekPrzebudowa ul. Broniewskiego w miejscowości Brody Parcele, gmina Pomiechówek.Przebudowa ul. Miodowej i Letniskowej w miejscowości Kosewko oraz drogi gminnej w miejscowości Śniadówko, gmina Pomiechówek.Przebudowa drogi w miejscowości Kosewo i drogi w miejscowości Nowy Modlin, gmina PomiechówekSamorządowa Administracja Placówek Oświatowych reprezentowana przez dyrektora Elżbietę Krawczykowską - Żurawską, zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Pomiechówku ogłasza zamówienie publiczne t rybie przetargu nieograniczonego na zadanie: dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Modlinie StarymSamorządowa Administracja Placówek Oświatowych ogłasza powtórny przetarg na remont sal lekcyjnych, korytarza oraz przebudowa gabinetu dyrektora na salę lekcyjną oraz przebudowa lokalu mieszkalnego na sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektoraSamorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Pomiechówku ogłasza przetarg na remont sal lekcyjnych, korytarza oraz przebudowa gabinetu dyrektora na salę lekcyjną oraz przebudowa lokalu mieszkalnego na sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektora.Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku ogłasza przetarg nieograniczony na : usuwanie awarii z zakresu wodociągu, kanalizacji, wymiany pomp w studniach głębinowych, awarii stacji hydroforowychWójt Gminy Pomiechówek ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pomiechówek.Nieograniczony przetarg na: Wymiana części pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową, Rozebranie kominów wolno stojących, Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych i odgruzowanie przewodów kominowych, Wymiana rur spustoNieograniczony przetarg na przebudowę ulicy Kwiatowej i Ogrodowej w PomiechowieNieograniczony przetarg na: wymianę pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową, docieplenie ścian, zaizolowanie fundamentów, remont holu wejściowego, remont klatki schodowej oraz wymianę barierki w budynku Szkoły Podstawowej w PomNieograniczony przetarg na wykonanie prac z zakresu planowania przestrzennego dotyczące opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego dla obszarów gdzie brak jest miejscowych planów zagospodarowania w Gminie PomiechóSzkoła Podstawowa w Pomiechówku ul. Nasielska 3 ogłasza przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Brodach – Parcelach przy ul. Nasielskiej, gm. Pomiechówek

Strona oglądana: 35108 razy.