Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.28.2018.MJ (7)
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 02 kwietnia 2019 r.
WNGP.6733.28.2018.MJ (7)


OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam Strony, że w dniu 02 kwietnia 2019 r. wydałem Decyzję Nr 5/2019, znak WNGP.6733.28.2018.MJ (6) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia zasilającej oświetlenie uliczne (lampy uliczne w ilości do 15 sztuk o wysokości do 10 m) na terenie części działek o nr ewid. 151/2 i 90 położonych we wsi Wymysły, obręb 26, gmina Pomiechówek, wzdłuż drogi powiatowej.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.

W ciągu 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia, Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie,
ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 23.05.2019 r., godz. 20.40
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 23.05.2019 r., godz. 20.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.05.2019 r., godz. 20.40Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 508 razy.