Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.2.2019.MJ (4)
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 11 czerwca 2019 r.
WNGP.6733.2.2019.MJ (4)


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek z dnia 03 kwietnia 2019 r., uzupełniony w dniu 10 czerwca 2019 r. Pana Daniela Chrustowskiego - pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. robocze MOP do 0,5 MPa), na działce nr ewid. 172/1 (ul. Lotników) w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zawiadamia się na piśmie.

Stosownie do art. 41 i art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego Strony postępowania, bądź ich pełnomocnicy:
- mają obowiązek poinformowania organu o każdej zmianie adresu, gdyż pismo doręczone pod dotychczasowy adres będzie uznawane za doręczone prawidłowo,
- pismo nie odebrane pod dotychczasowym adresem, a powtórnie awizowane będzie uznane za doręczone prawidłowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00 oraz składać wnioski i uwagi do czasu wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

WÓJT
Dariusz BieleckiZałącznik:
• INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Podstrony:

Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 19.06.2019 r., godz. 14.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 24.06.2019 r., godz. 20.54
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 24.06.2019 r., godz. 20.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.06.2019 r., godz. 20.54Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 370 razy.