Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.11.2018.MJ (11)
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 25 czerwca 2019 r.
WNGP.6733.11.2018.MJ (11)

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam Strony, że w dniu 25 czerwca 2019 r. została wydana Decyzja Nr 6/2019, znak WNGP.6733.11.2018.MJ (10) uchylająca ostateczną Decyzję Nr 4/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 14 lutego 2019 r., znak WNGP.6730.11.2018.MJ (6) i zmieniająca ostateczną Decyzję Nr 7/2018 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 02 sierpnia 2018 r., znak WNGP.6730.11.3.2018.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku Komisariatu Policji i budynku garażowo-gospodarczego z przybudowaną wiatą na działce nr ewid. 1372 w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek, przy drodze gminnej – ul. Księża Góra.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.

W ciągu 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia, Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za moim pośrednictwem.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał ww. decyzję.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


z up. WÓJTA
Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 25.06.2019 r., godz. 10.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 01.07.2019 r., godz. 18.14
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 01.07.2019 r., godz. 18.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2019 r., godz. 18.14Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 400 razy.