Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6721.2.2019.MJ (2)
Wójt Gminy Pomiechówek
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek
pow. nowodworski, woj. mazowieckie


Pomiechówek, dnia 15 lipca 2019 r.
WNGP.6721.2.2019.MJ (2)
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Modlin w gminie Pomiechówek.


Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pomiechówek Uchwały Nr V/51/2019 z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Modlin w gminie Pomiechówek.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.


Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@pomiechowek.pl, w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pomiechówek.


WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 19.07.2019 r., godz. 09.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 22.07.2019 r., godz. 20.05
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 22.07.2019 r., godz. 20.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.07.2019 r., godz. 20.05Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 371 razy.