Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.24.2018.MJ (11)
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 09 lipca 2019 r.
WNGP.6733.24.2018.MJ (11)


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam Strony, że w dniu 09 lipca 2019 r. wydałem Decyzję Nr 8/2019, znak WNGP.6733.24.2018.MJ (10) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia, na części działki nr ewid. 1425 –drodze wewnętrznej - ul. Krótkiej w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.

W ciągu 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia, Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 28.07.2019 r., godz. 22.14
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 28.07.2019 r., godz. 22.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.07.2019 r., godz. 22.14Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 402 razy.