Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu Decyzji Nr 64/2019, znak WNGP.6730.34.2019.MJ (8) o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku oraz garażu wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 1480, położonej przy ulicy Księża Góra i ulicy Krótkiej we wsi Pomiechówek, gmina Pomiechówek.
Pomiechówek, dnia 06 listopada 2019 r.
WNGP.6730.34.2019.MJ (9)OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam Strony, że w dniu 06 listopada 2019 r. wydałem Decyzję Nr 64/2019, znak WNGP.6730.34.2019.MJ (8) o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku oraz garażu wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 1480, położonej przy ulicy Księża Góra i ulicy Krótkiej we wsi Pomiechówek, gmina Pomiechówek.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.
W ciągu 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia, Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: 06.11.2019 r., godz. 00.00
Wprowadził:Marcin Krzemiński, data: 12.11.2019 r., godz. 15.20
Ostatnia aktualizacja:Marcin Krzemiński, data: 12.11.2019 r., godz. 15.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.11.2019 r., godz. 15.21Marcin KrzemińskiEdycja strony
12.11.2019 r., godz. 15.20Marcin KrzemińskiDodanie strony

Strona oglądana: 325 razy.