Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji Nr 16/2019, znak WNGP.6733.12.2019.MJ (4) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej – długość do 150 m.b., szerokość do 3,0 m, na terenie części działek o nr ewid. 184, 187 i 198 położonych we wsi Kosewo, gmina Pomiechówek.
Pomiechówek, dnia 04 listopada 2019 r.
WNGP.6733.12.2019.MJ (5)OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam Strony, że w dniu 04 listopada 2019 r. wydałem Decyzję Nr 16/2019, znak WNGP.6733.12.2019.MJ (4) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej – długość do 150 m.b., szerokość do 3,0 m, na terenie części działek o nr ewid. 184, 187 i 198 położonych we wsi Kosewo, gmina Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.

W ciągu 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia, Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Dariusz Bielecki


Wytworzył:WNGP, data: 04.11.2019 r., godz. 00.00
Wprowadził:Marcin Krzemiński, data: 14.11.2019 r., godz. 21.01
Ostatnia aktualizacja:Marcin Krzemiński, data: 14.11.2019 r., godz. 21.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.11.2019 r., godz. 21.01Marcin KrzemińskiDodanie strony

Strona oglądana: 285 razy.