Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji Nr 65/2019, znak WNGP.6730.32.2019.MJ (8) o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 1477, położonej przy ulicy Krótkiej we wsi Pomiechówek, gmina Pomiechówek.
Pomiechówek, dnia 08 listopada 2019 r.
WNGP.6730.32.2019.MJ (9)OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam Strony, że w dniu 08 listopada 2019 r. wydałem Decyzję Nr 65/2019, znak WNGP.6730.32.2019.MJ (8) o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 1477, położonej przy ulicy Krótkiej we wsi Pomiechówek, gmina Pomiechówek.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.
W ciągu 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia, Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Dariusz Bielecki


Wytworzył:WNGP, data: 08.11.2019 r., godz. 00.00
Wprowadził:Marcin Krzemiński, data: 19.11.2019 r., godz. 21.33
Ostatnia aktualizacja:Marcin Krzemiński, data: 19.11.2019 r., godz. 21.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.11.2019 r., godz. 21.34Marcin KrzemińskiEdycja strony
19.11.2019 r., godz. 21.33Marcin KrzemińskiDodanie strony

Strona oglądana: 337 razy.