Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE WNGP.6730.32.2019.MJ (11)
Pomiechówek, dnia 02 grudnia 2019 r.
WNGP.6730.32.2019.MJ (11)OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam Strony, że w dniu 02 grudnia 2019 r. wydałem Decyzję Nr 72/2019, znak WNGP.6730.32.2019.MJ (10), zmieniającą moją Decyzję Nr 65/2019 z dnia 08 listopada 2019 r., znak NGP.6730.32.2019.MJ (8) o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 1477, położonej przy ulicy Krótkiej we wsi Pomiechówek, gmina Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.

W ciągu 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia, Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK

Dariusz Bielecki


Wytworzył:WNGP, data: 02.12.2019 r., godz. 00.00
Wprowadził:Marcin Krzemiński, data: 11.12.2019 r., godz. 11.57
Ostatnia aktualizacja:Marcin Krzemiński, data: 11.12.2019 r., godz. 12.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.12.2019 r., godz. 12.03Marcin KrzemińskiEdycja strony
11.12.2019 r., godz. 11.57Marcin KrzemińskiDodanie strony

Strona oglądana: 344 razy.