Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie-Zawiadomienie z 18 lutego 2020 r. WNGP.6733.4.2020.MJ (2)

Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – PVC Ø200 mm i maks. długości 390 m, na częściach działek ewid. nr 991, 983, 973 i 971 we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek.
Pomiechówek, dnia 18 lutego 2020 r.
WNGP.6733.4.2020.MJ (2)


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek z dnia 14 lutego 2020 r., Gminy Pomiechówek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – PVC Ø200 mm i maks. długości 390 m, na częściach działek ewid. nr 991, 983, 973 i 971 we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zawiadamia się na piśmie.

Stosownie do art. 41 i art. 44 k.p.a Strony postępowania, bądź ich pełnomocnicy:
- mają obowiązek poinformowania organu o każdej zmianie adresu, gdyż pismo doręczone pod dotychczasowy adres będzie uznawane za doręczone prawidłowo,
- pismo nieodebrane pod dotychczasowym adresem, a powtórnie awizowane będzie uznane za doręczone prawidłowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00 oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Dariusz Bielecki

Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – PVC Ø200 mm i maks. długości 390 m, na częściach działek ewid. nr 991, 983, 973 i 971 we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Informacja RODO


Wytworzył:WNGP, data: 18.02.2020 r., godz. 00.00
Wprowadził:Marcin Krzemiński, data: 25.02.2020 r., godz. 15.24
Ostatnia aktualizacja:Marcin Krzemiński, data: 25.02.2020 r., godz. 15.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.02.2020 r., godz. 15.24Marcin KrzemińskiDodanie strony

Strona oglądana: 204 razy.