Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie-Zawiadomienie z 28 lutego 2020 r. WNGP.6733.5.2020.MJ (2)

Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. robocze MOP = do 0,5 MPa) na cz. działek ewid. nr 653/8, 654 i działce ewid. 666 we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek.
WNGP.6733.5.2020.MJ (2)


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zawiadamia się Strony, że wnioskiem z 21 lutego 2020 r. Pana Daniela Chrustowskiego – pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. robocze MOP = do 0,5 MPa) na cz. działek ewid. nr 653/8, 654 i działce ewid. 666 we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zawiadamia się na piśmie.

Stosownie do art. 41 i art. 44 k.p.a Strony postępowania, bądź ich pełnomocnicy:
- mają obowiązek poinformowania organu o każdej zmianie adresu, gdyż pismo doręczone pod dotychczasowy adres będzie uznawane za doręczone prawidłowo,
- pismo nieodebrane pod dotychczasowym adresem, a powtórnie awizowane będzie uznane za doręczone prawidłowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00 oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Dariusz Bielecki

Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. robocze MOP = do 0,5 MPa) na cz. działek ewid. nr 653/8, 654 i działce ewid. 666 we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Informacja RODO


Wytworzył:WNGP, data: 28.02.2020 r., godz. 00.00
Wprowadził:Marcin Krzemiński, data: 10.03.2020 r., godz. 23.16
Ostatnia aktualizacja:Marcin Krzemiński, data: 10.03.2020 r., godz. 23.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.03.2020 r., godz. 23.18Marcin KrzemińskiEdycja strony
10.03.2020 r., godz. 23.16Marcin KrzemińskiDodanie strony

Strona oglądana: 224 razy.