Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Wójt Gminy Pomiechówek ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pomiechówek.
Pomiechówek - 2006 – 05 - 30

RGN.I.7224/13/06

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 37 ust.1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207,
poz, 2108)

Wójt Gminy Pomiechówek ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pomiechówek.

Rokowania odbędą się dnia 30 czerwca 2006r. o godz. 10oo w budynku Urzędu Gminy Pomiechówek.

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona we wsi Brody-Parcele, gminie Pomiechówek, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna Nr 338/1, pow. 621m2, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Maz. prowadzi księgę wieczystą Nr 33202.

Nieruchomość jest niezabudowana, w kształcie litery L (bardzo wąska).
Znajduje się na niej ogrodzenie właścicieli działki przyległej.
W ulicy Sportowej znajduje się sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacja, linia energetyczna oraz telefoniczna.
Poza prawem pierwokupu przysługującym Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomość wolna jest o d obciążeń, ograniczeń w rozporządzaniu i nie jest
przedmiotem zobowiązań.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w terminach: I w dniu 6.12.2005r., II w dniu 21.04.2006r.

Teren, na którym znajduje się omawiana nieruchomość nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Ogólny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Pomiechówek N r V/15/90 z dnia 31.08.1990r.obejmujący wieś Brody-Parcele utracił moc obowiązującą z dniem 31.12.2003r.
W związku z powyższym przeznaczenie działki ustalono na podstawie przepisów szczegółowych oraz posiadanych dokumentów - działka Nr 338/1 położona w Brodach-Parcelach wykorzystywana jest na cele budowlane (teren działki jest objęty zgodą Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, pismo znak G.24.ot./0602/Z-1619/89/84 z dnia 23.03.1984r.)

Cena wywoławcza do rokowań wynosi netto 15215,00zł.
Zaliczka wynosi 1550,00zł.
Do ceny nieruchomości ustalonej w wyniku rokowań zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne jeżeli w terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w kopercie oznaczonej „Rokowania na zbycie działki nr 338/1” należy złożyć w Urzędzie Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach ul. Szkolna 1a, pokój nr 8, najpóźniej w dniu 26.06.2006r do godz. 15oo.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki . Zaliczkę w kwocie 1550,00zł należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub na konto BS Nowy Dwór Maz. O/Pomiechówek 92870110008 0020 0200 0273 0001 do dnia 26.06.2006r.

Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona uczestnikowi rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę , na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona najpóźniej w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.
Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne, podatku VAT oraz ewentualnego wskazania granic przez uprawnionego geodetę ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek, pokój nr 8, telefon 0 22 785 42 90.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 31.05.2006 r., godz. 14.32
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 31.05.2006 r., godz. 14.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.05.2006 r., godz. 14.32NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4228 razy.