Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Pomiechówek - 2008 – 04 – 14
WGI.I.72241/3/08

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r . Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz uchwały Nr XVI/86/08 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 06.02.2008r.

Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego n/w nieruchomości :

I. położone we wsi Goławice Pierwsze
1. działka nr ewid. 829, o pow. 0,03ha, księga wieczysta Nr 43717, cena wywoławcza (netto) - 10.000,00zł,

2. działka nr ewid. 779/1 o pow. 276m2, księga wieczysta Nr 48419, cena wywoławcza (netto) - 8.500,00zł,

II. położoną we wsi Cegielnia-Kosewo

1. działka nr ewid. 75 o pow. 0,03ha, księga wieczysta Nr 4472, cena wywoławcza (netto) - 9.750,00zł.

Cena wywoławcza nie obejmuje podatku od towarów i usług , który zostanie naliczony od ceny osiągniętej w przetargu w wysokości 22%.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży stanowią własność Gminy Pomiechówek, są niezabudowane, posiadają dostęp do drogi gminnej (nieutwardzonej). Działki Nr ewid. 779/1 i 829 w Goławicach Pierwszych położone są na terenie byłego fortu, obecnie zagospodarowanego na potrzeby rekreacyjne. Działka Nr 779/1 jest wydzierżawiona, umowa dzierżawy wygasa z dniem 31.12.2009r., usytuowana jest na wysokiej skarpie zabudowy fortecznej i ogrodzona przez dzierżawcę.

Istnieje możliwość przyłączenia tych nieruchomości do znajdujących się w drodze sieci elektrycznej oraz wodociągu lokalnego.
Teren , na którym znajdują się przedmiotowe działki, przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające zabudowa mieszkaniowa rekreacyjna (letniskowa). Nieprzekraczalna linia zabudowy – 25 m od krawędzi lasu.

Część działki nr ewid. 75 jest wydzierżawiona, umowa dzierżawy wygasa z dniem 31.12.2009r. W południowej części działki (niewydzierżawionej) usytuowana jest stacja transformatorowa na czterech słupach żelbetonowych
Istnieje możliwość przyłączenia tej nieruchomości do znajdujących się w ulicy sieci elektrycznej, wodociągowej i telefonicznej.
W/w nieruchomość znajduje się na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obejmujący wieś Cegielnia-Kosewo utracił moc obowiązującą z dn. 31.12.2003r
Na podstawie informacji z rejestru gruntów , są to grunty orne.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek omawiana działka położona jest na terenie projektowanym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w formie ustnego przetargu nieograniczonego, który zostanie ogłoszony po upływie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Termin i miejsce przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub wynikające z odrębnych przepisów proszone są do złożenia pisemnego wniosku do Urzędu Gminy Pomiechówek w terminie do dnia 30 maja 2008r.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej po cenie równej wartości nieruchomości tj. :
-położone w Goławicach Pierwszych
*nr 829 - 9.483,00zł
* nr 779/1 - 8.004,00zł

-położona w Cegielni-Kosewo
*75 - 9.221,00zł

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach (pokój nr 7) w godz. 8.00 - 15.00, telefon 022 765 27 23.Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 15.04.2008 r., godz. 15.06
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.04.2008 r., godz. 15.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.04.2008 r., godz. 15.06NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3189 razy.