Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie: rejestracji przedpoborowych – mężczyzn urodzonych w 1990r
OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY POMIECHÓWEK
w sprawie rejestracji przedpoborowych – mężczyzn urodzonych w 1990 r.

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami ) w związku z par. 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006r. r. w sprawie rejestracji przedpoborowych ( Dz. U. Nr 186, poz. 1377) podaje się do wiadomości, co następuje:


1. W okresie od dnia 15.10.2008r. do dnia 16.10.2008r. zostanie przeprowadzona rejestracja przedpoborowych w godzinach od 9.00 – 12.00
2. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają oprócz mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia, również mężczyźni, którzy nie spełnili go we właściwym czasie, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lat życia.
3. Rejestracji nie podlegają mężczyźni, którzy stawali już do poboru i którym wydano wojskowy dokument osobisty ( książeczkę wojskową).
4. Przedpoborowy zameldowany na pobyt stały obowiązany jest zgłosić się do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym przez organ prowadzący rejestrację w obwieszczeniu i wezwaniu imiennym.
5. Przedpoborowy zameldowany na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące obowiązany jest zgłosić się do rejestracji do organu prowadzącego rejestrację właściwego ze względu na miejsce tego pobytu..
6. Rejestracja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Pomiechówku ul. Kilińskiego 1.
7. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji zobowiązany jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości.
8. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa lub ułomności może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny.
9. W przypadku określonym w pkt. 8 osoba dokonująca zgłoszenia przedpoborowego obowiązana jest przedstawić organowi przeprowadzającemu rejestrację własny dowód osobisty, dokument potwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się przedpoborowego oraz jeden z dokumentów wymienionych w & 5.
10. Przedpoborowy, który w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, obowiązany jest zgłosić się do organu przeprowadzającego rejestrację właściwego ze względu na nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące. Organ ten wyznacza przedpoborowemu miejsce i termin stawienia się do rejestracji.
11. Przedpoborowy, który po rozpoczęciu rejestracji zamierza zmienić miejsce pobytu obowiązany jest zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.
12. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym na obwieszczeniu.
13. Niezgłoszenie się do rejestracji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności ( art. 224 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ).

Wobec przedpoborowego, który nie zgłosi się do rejestracji bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do organu przeprowadzającego rejestrację w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( art. 31 ust. 6 cytowanej ustawy ).


Pomiechówek dnia 29 września 2008 r.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
/-/ mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 01.10.2008 r., godz. 12.25
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.10.2008 r., godz. 12.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.10.2008 r., godz. 12.25NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2725 razy.