Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Ogłoszenie

Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 23.01.2009r.

WGI.I.72241/1/09


ogłoszenie o drugim PRZETARGU
ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) oraz uchwały Nr XVI/86/08 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 06.02.2008r.

o g ł a s z a:
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pomiechówek

 działka nr ewid. 919/3 o powierzchni 57m2, położona we wsi Goławice Pierwsze, nieruchomość niezabudowana, uregulowana w księdze wieczystej nr 48419
Cena wywoławcza (netto): 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych)
Wadium: 170,00 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt złotych)
Przetarg odbędzie się dnia 5 marca 2009r. o godz. 1000.

Podana cena nie zawiera podatku VAT. Podatek VAT w wysokości 22% zostanie doliczony do ceny osiągniętej w przetargu.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach–Parcelach, ul. Szkolna 1a.
Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest niezabudowana, ogrodzona wspólnie z działką sąsiednią, nie posiada dostępu do drogi publicznej. Usytuowana jest na terenie byłego fortu, obecnie zagospodarowanego na potrzeby rekreacyjne. Do działki dostępne są energia elektryczna i wodociąg lokalny. Działka jest wydzierżawiona, a umowa dzierżawy wygasa w dniu 31.12.2016r.

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające, zabudowa mieszkaniowa rekreacyjna (letniskowa). Nieprzekraczalna linia zabudowy – 25 m od krawędzi lasu.
Wybór formy przetargu jako przetargu ograniczonego wynika z faktu, iż kształt działki, mała jej powierzchnia oraz brak dostępu do drogi publicznej uniemożliwiają zagospodarowanie tej działki jako odrębnej nieruchomości. W przetargu mogą brać udział właściciele działek bezpośrednio graniczących z działką przeznaczoną do sprzedaży.
Pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 170,00 zł. należy dokonać do dnia 27 lutego 2009r. Do zgłoszenia należy dołączyć tytuły własności posiadanych nieruchomości, graniczących ze zbywaną działką.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w dniu 3 marca 2009r.
Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto BS Nowy Dwór Maz. O/Pomiechówek 38 8011 0008 0020 0200 0273 0003 lub do kasy Urzędu Gminy Pomiechówek w terminie do dnia 27 lutego 2009r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę uchyli się od zawarcia, w wyznaczonym terminie, umowy sprzedaży nieruchomości, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT, płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.
Koszty notarialne, sądowe, podatku VAT oraz ewentualnego wskazania granic nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu dokumentów potwierdzających tożsamość oraz złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia, regulaminem i warunkami przetargu.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach, regulaminie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach–Parcelach ul. Szkolna 1a, tel. (022) 765-27-23.Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 23.01.2009 r., godz. 13.38
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.01.2009 r., godz. 13.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.01.2009 r., godz. 13.38NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2832 razy.