Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Informacja

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Pomiechówek, dnia 12.02.2009r.
WGI.I.72241/4/09


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIII/130/08 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 19.09.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pomiechówek.

Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza

d o s p r z e d a ż y

w formie przetargu ustnego ograniczonego, niezabudowaną nieruchomość, stanowiącą działkę nr ewid. 510/2 o pow. 0,17 ha położoną we wsi Stanisławowo, uregulowaną w księdze wieczystej Nr WA1N/00033676/4.

cena wywoławcza 10 500,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Pomiechówek, nie posiada dostępu do drogi publicznej. Część jej obszaru leży wyżej, jest niezabudowana, pozioma i płaska. Skarpa jest bardzo stroma i uniemożliwia przejście z jednego poziomu na drugi. Część działki leży niżej, na poziomie otaczających łąk Doliny Pomiechowskiej. Na niskim tarasie znajduje się dzika łąka i zagłębienie z wodą, porośnięte roślinnością charakterystyczną dla terenów podmokłych. Na terenie działki znajdują się dwa elementy betonowe, pozostałości po masztach radiowych oraz resztki starych ogrodzeń.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek, działka nr 510/2 we wsi Stanisławowo położona jest na terenie rozlewiska rzeki Narwi i Wkry, wody otwarte rzeki Narwi i Wkry z zielenią nadbrzeżną łęgową, łąki i pastwiska (dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające, rezerwat ptactwa wodnego).

Ze względu, iż przedmiotowa działka nie ma dostępu do drogi publicznej, sprzedaż jej odbędzie się w formie przetargu ustnego ograniczonego.
W przetargu mogą brać udział właściciele działek bezpośrednio graniczących z działką przeznaczoną do sprzedaży.
Przetarg zostanie ogłoszony po upływie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Termin i miejsce przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub wynikające z odrębnych przepisów proszone są do złożenia pisemnego wniosku do Urzędu Gminy Pomiechówek w terminie do 10 kwietnia 2009r.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej po cenie równej wartości nieruchomości tj.: 9 930,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a (pokój nr 7) w godz. 800-1400, telefon (022) 765 27 23.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 16.02.2009 r., godz. 11.11
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.02.2009 r., godz. 11.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.02.2009 r., godz. 11.11NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2802 razy.