Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: -budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brody, w ulicy: • ul. Księża Góra 24, 25/1, 25/2, 65/3,65/4, 65/5, 65/6, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 69/1 89/1, 62, 59/2, 59/4, 59/6, 59/5, 58, 57, 55/1, 55/2, 54/1, 53/3, 52/3, 52/4, 52/1,51,40/2,22 W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 (Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna la, 05-180 Pomiechówek).
Wójt Gminy Pomiechówek
z/s Brody-Parcele, ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek

WROŚ - 7624/14/08/09

Pomiechówek, dn.23.03.2009r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000r., póz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., póz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 153 ust.1 i 173 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 227 poz. 1505), zawiadamia się, że w dniu 23.03.2009r. została wydana na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
-budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brody, w ulicy:
• ul. Księża Góra
24, 25/1, 25/2, 65/3,65/4, 65/5, 65/6, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 69/1
89/1, 62, 59/2, 59/4, 59/6, 59/5, 58, 57, 55/1, 55/2, 54/1, 53/3, 52/3, 52/4, 52/1,51,40/2,22
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 (Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach,
ul. Szkolna la, 05-180 Pomiechówek.).


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 23.03.2009 r., godz. 15.19
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.03.2009 r., godz. 15.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2009 r., godz. 15.19NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2817 razy.