Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: - Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno –ciśnieniowej na terenie działek nr 273/7, 273/9 oraz 155/4, 273/95 tereny stanowiące ul. Wojska Polskiego w miejscowości Pomiechówek gm. Pomiechówek W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35.(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna la, 05-180 Pomiechówek.)
Wójt Gminy Pomiechówek
z/s Brody-Parcele, ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek

WROŚ - 7624/10/08

Pomiechówek, dn. 23.03.2009r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000r., póz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., póz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 153 ust.1 i 173 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 227 poz. 1505), zawiadamia się, że w dniu 23.03.2009r. została wydana na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:

- Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno –ciśnieniowej na terenie działek nr 273/7, 273/9 oraz 155/4, 273/95 tereny stanowiące ul. Wojska Polskiego w miejscowości Pomiechówek gm. Pomiechówek
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska
35.(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach,
ul. Szkolna la, 05-180 Pomiechówek.)


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 23.03.2009 r., godz. 15.21
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.03.2009 r., godz. 15.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2009 r., godz. 15.21NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2793 razy.