Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: -budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pomiechówek w ulicach: ...
Wójt Gminy Pomiechówek
z/s Brody-Parcele, ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek
WROŚ - 7624/13/08

Pomiechówek, dn. 23.03.2009r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000r., póz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., póz. 627 z późniejszymi zmianami oraz w związku z art. 153 ust.1 i 173 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 227 poz. 1505)), zawiadamia się, że w dniu 23.03.2009r. została wydana na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
-budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pomiechówek w ulicach:
• ul. Wolności

183, 155/4, 175, 176, 184/3, 184/4, 185/5, 185/6, 200, 174/1, 174/2, 172, 182, 181, 180, 179/4, 179/1, 177/2, 177/4,

• ul. Wojska Polskiego

177/5, 177/6, 177/7, 169/4, 169/7, 168/17, 169/10,170/3, 170/2, 170/4,169/2,168/2, 168/3, 168/11, 168/9, 168/13, 168/5, , 168/6, 168/7, 168/10, 168/12, 168/4, , 168/8, 162/3, 162/4, 162/5
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44
(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach,
ul. Szkolna la, 05-180 Pomiechówek).


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 23.03.2009 r., godz. 15.24
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.03.2009 r., godz. 15.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2009 r., godz. 15.24NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2834 razy.