Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Pomiechówek, dnia 02.04.2009r.
WGI.I.72243/43/09


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do wydzierżawienia
na okres do 3 lat

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza

d o w y d z i e r ż a w i e n i a

część działki o nr ewid. 127/1 i pow. 500 m2 położonej we wsi Pomiechówek, uregulowanej w księdze wieczystej Nr 47649.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Pomiechówek, jest niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej.

Omawiana nieruchomość znajduje się na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obejmujący wieś Pomiechówek utracił moc obowiązują z dniem 31 grudnia 2003r.
Na podstawie informacji z rejestru gruntów, teren przeznaczony do wydzierżawienia stanowi - pastwiska trwałe „PsV”.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/207/05 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13.07.2005r., działka nr ewid. 127/1 we wsi Pomiechówek, położona jest na terenie projektowanym pod rekreację zbiorową wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Minimalna stawka czynszu dzierżawnego, zatwierdzona uchwałą Nr XIII/59/07 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24.10.2007r., za 1m2 przedmiotowego gruntu wynosi 1,68 zł. + 22% podatek VAT, w stosunku miesięcznym – zgodnie z poz. nr 3 załącznika do w/w uchwały. Stawki czynszu dzierżawnego mogą być zmieniane na podstawie uchwały Rady Gminy.
Opłaty czynszu dzierżawnego wnoszone będą do kasy lub na konto Urzędu Gminy Pomiechówek w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 06 kwietnia 2009r. do 27 kwietnia 2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pomiechówek, Brody-Parcele ul. Szkolna 1a i na stronie internetowej Urzędu tj. www.bip.pomiechowek.pl.
Po terminie wywieszenia wykazu zostanie spisana umowa dzierżawy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a (pokój nr 7) w godz. 800-1400, tel. (022) 765 27 23.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 06.04.2009 r., godz. 14.28
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.04.2009 r., godz. 14.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.04.2009 r., godz. 14.28NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2835 razy.