Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Zawiadomienie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na: Budowie jazu piętrzącego zintegrowanego z małą elektrownią wodną o mocy zainstalowanej ok. 300 kW, położonego na działce nr 58 obręb Brody-Parcele oraz 2/1 obręb Brody oraz zbiornik retencji korytowej w miejscowości Pomiechówek i Brody-Parcele, gmina Pomiechówek, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.
Pomiechówek, dnia 15 lipca 2009r.

WROŚ - 7624 / 09 / 09

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) i stosownie do art. 61 ustawy z dnia 3 października 2003r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U z 2008r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się strony, że na wniosek Przedsiębiorcy ARKAD, ul. Dolna 14A/3, 05-800 Pruszków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na:
Budowie jazu piętrzącego zintegrowanego z małą elektrownią wodną o mocy zainstalowanej ok. 300 kW, położonego na działce nr 58 obręb Brody-Parcele oraz 2/1 obręb Brody oraz zbiornik retencji korytowej w miejscowości Pomiechówek i Brody-Parcele, gmina Pomiechówek, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Pomiechówek w Brodach-Parcelach przy ul Szkolnej 1a, w pokoju nr 12.


Otrzymują:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Chemików 6
05-100 Nowy D wór Mazowiecki

2. Starosta Powiatu Nowodworskiego
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

3. a/a


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 16.07.2009 r., godz. 13.33
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.07.2009 r., godz. 13.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.07.2009 r., godz. 13.33NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2677 razy.