Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Zawiadomienie

budowie wodociągu w ul. Szafirowej w miejscowości Brody – Parcele, gm. Pomiechówek w ramach zadania: Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach-Parcelach i Brodach oraz wodociągu w Brodach – Parcelach, gmina Pomiechówek”: Przedsięwzięcie 1: Wodociąg w Brodach – Parcelach
Pomiechówek, dnia 14 sierpnia 2009r.

WROŚ - 7624 / 10 / 09

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) i stosownie do art. 61 ustawy z dnia 3 października 2003r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U z 2008r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się strony, że na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek z siedzibą Brody-Parcele, ul. Szkolna 1a,05-180 Pomiechówek w dniu 6.08.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na:
budowie wodociągu w ul. Szafirowej w miejscowości Brody – Parcele, gm. Pomiechówek w ramach zadania: Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach-Parcelach i Brodach oraz wodociągu w Brodach – Parcelach, gmina Pomiechówek”: Przedsięwzięcie 1: Wodociąg w Brodach – Parcelach

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Pomiechówek w Brodach-Parcelach przy ul Szkolnej 1a, w pokoju nr 12.


Otrzymują:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Chemików 6
05-100 Nowy D wór Mazowiecki

2. Starosta Powiatu Nowodworskiego
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pomiechówek
4. Tablica ogłoszeń Sołectwa Brody-Parcele ,Brody
5. Strona internetowa: www.pomiechowek.pl

6. a/a


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 17.08.2009 r., godz. 07.59
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.08.2009 r., godz. 07.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.08.2009 r., godz. 07.59NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2727 razy.