Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na: „Inwestycja celu publicznego - budowa jazu piętrzącego zintegrowanego z małą elektrownią wodną o mocy zainstalowanej ok. 300 kW, położonego na działce nr 58 obręb Brody-Parcele oraz 2/1 obręb Brody oraz zbiornik retencji korytowej w miejscowości Pomiechówek i Brody-Parcele, gmina Pomiechówek, powiat nowodworski, województwo mazowieckie”
WROŚ-7624/09o/09 Pomiechówek, 19.10.2009r.
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Pomiechówek, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dn. 7.07.2009r. inwestor: ARKAD ul. Dolna 14A/3,05-800 Pruszków wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na:
„Inwestycja celu publicznego - budowa jazu piętrzącego zintegrowanego z małą elektrownią wodną o mocy zainstalowanej ok. 300 kW, położonego na działce nr 58 obręb Brody-Parcele oraz 2/1 obręb Brody oraz zbiornik retencji korytowej w miejscowości Pomiechówek i Brody-Parcele, gmina Pomiechówek, powiat nowodworski, województwo mazowieckie”
Planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z tym uzyskano opinie od:
 Starosty Powiatu Nowodworskiego (pismo z dnia 25 sierpnia 2009r. znak ŚR-7633/20/09), który opowiedział się za przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim (Opinia z dnia 28.07.2009r. znak ZNS-717-20/09-1855), który opowiedział się za przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego,

Na podstawie uzyskanych opinii Wójt Gminy Pomiechówek wydał w dn. 14.09.2009r. postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Mając na uwadze, powyższe, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym dla wydania decyzji w tej sprawie Wójt Gminy Pomiechówek, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:
- Starosta Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim,
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 21.10.2009r. do 11.11.2009r. ( 21 dni) w siedzibie organu tj. Urzędzie Gminy Pomiechówek, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska w miejscowości Brody-Parcele przy ul. Szkolnej 1a, pokój nr 12 w godzinach urzędowania. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Pomiechówek przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymują:
1. ARKAD
Ul. Dolna 14A/3
05-800 Pruszków
2. Tablice ogłoszeń sołectw : Kosewko, Goławice Drugie, Pomiechówek, Brody, Brody-
Parcele, Czarnowo
3. Strona internetowa Gminy Pomiechówek
4. a/a.
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 20.10.2009 r., godz. 11.47
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 20.10.2009 r., godz. 11.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.10.2009 r., godz. 11.47NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2673 razy.