Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry i związanych z nim terenów rekreacyjnych w gminie Pomiechówek we wsi...
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-11-03
WGI.III.7331/89/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuje się, że w dniu 23-10-2009r. Z-ca Dyrektora ds. Zarządu Zlewni Narwi w Dębem RZGW w Warszawie wydał pismo, znak sprawy: NZD-0212-1008/2009 w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry i związanych z nim terenów rekreacyjnych w gminie Pomiechówek we wsi Brody – na działce nr ewid. 3/2 (droga gminna, ul. Mostowa) i część działki nr ewid. 1 (droga krajowa nr 62, ul. Modlińska), we wsi Brody-Parcele – na działce nr ewid. 396 (droga gminna), na części działki nr ewid. 59/1 i cześć działki nr ewid. 60 (droga powiatowa, ul. Nasielska) oraz we wsi Czarnowo – na części działki nr ewid. 1049 we wsi Czarnowo informujące o tym, że: „W miejscu lokalizacji alejki, oświetleniowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z latarniami, obiektów małej architektury typu ławki, siedziska, miejsca widokowe itp. na dz. 396, 59/1 we wsi Brody-Parcele rzędna wody Q1% w km. 3+900 wynosi około 75,23 m n.p.m Kr wg opracowania „Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla rzeki Wkry”.
W związku z powyższym inwestor powinien mieć świadomość, że w/w obiekty mogą być zalane wodą występującą raz na 100 lat (p=1%).”


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 04.11.2009 r., godz. 11.01
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.11.2009 r., godz. 11.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.11.2009 r., godz. 11.01NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2635 razy.