Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Wykaz nieruchomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Pomiechówek, dnia 04.11.2009r.

WGI.I.72241/10/09WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGODziałając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/217/09 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 28 października 2009r.

Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza

d o s p r z e d a ż y

w formie przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowaną nieruchomość, stanowiącą działkę nr ewid. 43 o pow. 0,3400 ha położoną we wsi Cegielnia-Kosewo, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą nr 51953.

Cena wywoławcza (netto) 173 400,00 zł.

Cena wywoławcza nie obejmuje podatku od towarów i usług, który zostanie naliczony od ceny osiągniętej w przetargu w wysokości 22%.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Pomiechówek, posiada dostęp do drogi publicznej (gruntowej utwardzonej). Istnieje możliwość przyłączenia tej działki do znajdujących się w drodze sieci elektrycznej oraz wodociągu lokalnego.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obejmujący wieś Cegielnia-Kosewo utracił moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2003r.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek omawiana działka położona jest na terenie projektowanym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w formie ustnego przetargu nieograniczonego, który zostanie ogłoszony po upływie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Termin i miejsce przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub wynikające z odrębnych przepisów proszone są do złożenia pisemnego wniosku do Urzędu Gminy Pomiechówek w terminie do dnia 22 grudnia 2009r.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej po cenie równej wartości nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a (pokój nr 7) w godz. 800-1400, telefon (22) 765 27 23.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 05.11.2009 r., godz. 10.46
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.11.2009 r., godz. 10.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.11.2009 r., godz. 10.46NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2829 razy.