Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na: „Inwestycja celu publicznego-budowa na rzece Wkrze jazu piętrzącego i zbiornika retencji korytowej oraz małej elektrowni wodnej w miejscowości Pomiechówek na działce 1051 obręb Czarnowo, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK

WROŚ-7624/16/o/09/10 Pomiechówek, 26.02.2010r.

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Pomiechówek, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dn.22.12.2009r. inwestor: BETOLIT Krzysztof Jakacki, ul. Nizinna 7/9 m.51, 04-362 Warszawa wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na:
„Inwestycja celu publicznego-budowa na rzece Wkrze jazu piętrzącego i zbiornika retencji korytowej oraz małej elektrowni wodnej w miejscowości Pomiechówek na działce 1051 obręb Czarnowo, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

Planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z tym uzyskano opinie od:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie - postanowienie z dnia 11 lutego 2010 r. RDOŚ-14-WOOŚ-II-RK-6614-29/10 wyraził opinię, że zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji i opowiedział się za sporządzeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 w/w. ustawy.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim - opinią
z dnia 9 lutego 2010 r. znak ZNS-717-2/10-271, nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie uzyskanych opinii Wójt Gminy Pomiechówek wydał w dn. 25.02.2010 r. postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Mając na uwadze, powyższe, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym dla wydania decyzji w tej sprawie Wójt Gminy Pomiechówek, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim,
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 12.03.2010r. do 2.04.2010r. ( 21 dni) w siedzibie organu tj. Urzędzie Gminy Pomiechówek, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska w miejscowości Brody-Parcele przy ul. Szkolnej 1a, pokój nr 12 w godzinach urzędowania. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Pomiechówek przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymują:
1. BETOLIT Krzysztof Jakacki
ul. Nizinna 7/9 m.51
04-362 Warszawa

2. wg rozdzielnika

3. a/a
WÓJT GMINY
mgr Dariusz Bielecki
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 26.02.2010 r., godz. 10.29
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.02.2010 r., godz. 10.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.02.2010 r., godz. 10.29NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2814 razy.