Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla fragmentu wsi Stanisławowo
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2010-03-04
WGI.III.7322/07/10


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla fragmentu wsi Stanisławowo

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1277 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pomiechówek uchwały nr XLII/253/10 z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla fragmentu wsi Stanisławowo oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu.
Plan obejmuje obszar, którego granice stanowią: od północy: północna granica działki nr ewid. 281, granica obrębu wsi Stanisławowo, od wschodu: granica obrębu wsi Stanisławowo oraz zachodnia granica działki nr ewid. 507/7, wschodnia i południowa granica działki nr ewid. 455 oraz granica obrębu wsi Stanisławowo wraz z działkami o nr ewid. 456, 1477 i 507/1, od zachodu: granica obrębu wsi Stanisławowo i od południa: wzdłuż południowej granicy działek o nr ewid. 454/1 i 310.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek lub urzad@pomiechowek.pl w terminie do dnia 9 kwietnia 2010r. do godz. 16.30.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 05.03.2010 r., godz. 10.47
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.03.2010 r., godz. 10.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2010 r., godz. 10.47NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2686 razy.