Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pomiechówek, dnia 30.03.2010r.

WGI.I.72241/2,6/2010

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do sprzedaży


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz uchwał Nr XL/229/09 i Nr XL/231/09 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 25 listopada 2009r.

Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza

d o s p r z e d a ż y

1) w formie przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowaną nieruchomość, stanowiącą działkę nr ewid. 754 o pow. 127 m2 położoną we wsi Goławice Pierwsze, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą nr WA1N/00043717/7.

Cena wywoławcza (netto) 7 500,00 zł.
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (netto).

Cena wywoławcza nie obejmuje podatku od towarów i usług, który zostanie doliczony, w wysokości 22% do ceny osiągniętej w przetargu.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Pomiechówek, posiada dostęp do drogi publicznej (gruntowej utwardzonej). Istnieje możliwość przyłączenia tej działki do znajdujących się w drodze sieci elektrycznej oraz wodociągu lokalnego.

Przedmiotowa działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z zabudowaniami gospodarczymi towarzyszącymi usługom agroturystyki.


2) w formie przetargu ustnego ograniczonego, niezabudowaną nieruchomość, stanowiącą działkę nr ewid. 41/1 o pow. 0,03 ha położoną we wsi Cegielnia-Kosewo, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą nr WA1N/000051956/3.

Cena wywoławcza (netto) 15 500,00 zł.
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (netto).

Cena wywoławcza nie obejmuje podatku od towarów i usług, który zostanie doliczony, w wysokości 22% do ceny osiągniętej w przetargu.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Pomiechówek, posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. Istnieje możliwość przyłączenia tej działki do znajdujących się w drodze sieci elektrycznej oraz wodociągu wiejskiego.

Przedmiotowa nieruchomość ma kształt nieregularnego, wąskiego pasa o szerokości 5-7 m (niegdyś była drogą). Ze względu na jej szerokość, nie jest możliwe zagospodarowanie jej jako odrębnej nieruchomości. Do przetargu mogą przystąpić właściciele działek przyległych do działki nr ewid. 41/1, na poprawę warunków zagospodarowania swoich nieruchomości.

Działka nr ewid. 41/1 położona jest na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek omawiana działka położona jest na terenie projektowanym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.


Termin do złożenia pisemnych wniosków do Urzędu Gminy Pomiechówek, przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub wynikające z odrębnych przepisów upływa z dniem 14 maja 2010r.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonych wniosków nieruchomości zostaną sprzedane w drodze bezprzetargowej po cenie równej wartości nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a (pokój nr 7) w godz. 800-1400, tel. (22) 765 27 23.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 30.03.2010 r., godz. 15.11
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 30.03.2010 r., godz. 15.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.03.2010 r., godz. 15.11NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2801 razy.