Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Błędowo
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2010-06-17
WGI.III.7322/37/10

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Błędowo

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1277 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pomiechówek uchwały nr XLVII/280/10 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Błędowo oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu.
Plan obejmuje obszar, którego granice stanowią:
Jednostka A - od północy: granica południowa działek 1, 4, 12 od wschodu: wzdłuż zachodniej granicy drogi powiatowej o nr ewid. 75, od południa wzdłuż granicy obrębu wsi Śniadówko, wzdłuż północnej granicy działki nr ewid. 64 i od zachodu wzdłuż granicy obrębu wsi Pomocnia, wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr ewid. 18 i wzdłuż granicy obrębu wsi Pomocnia.
Jednostka B - od północy: północna granica części działki nr ewid. 64, od wschodu: zachodnia granica działki nr ewid. 67, od południa i zachodu: granica obrębu wsi Błędówko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek lub urzad@pomiechowek.pl w terminie do dnia 23 lipca 2010r. do godz. 16.30.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pomiechówek.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 17.06.2010 r., godz. 14.36
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.06.2010 r., godz. 14.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.06.2010 r., godz. 14.36NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2406 razy.