Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek
data 17 czerwca 2010 r.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały nr XVII/94/08 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26.03.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 lipca 2010 r. do 24 sierpnia 2010 r., w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 7).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pomiechówku, ul. Kilińskiego 1 o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej moga wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pomiechówek na adres Urzędu Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2010 r.
Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą byc wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pmiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym podpisem na adres urzad@pomiechowek.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2010 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pomiechówek.mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 17.06.2010 r., godz. 14.44
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.06.2010 r., godz. 14.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.06.2010 r., godz. 14.44NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3126 razy.