Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Czarnowo
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2010-12-07
WGI.III.7322/55/10

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Czarnowo

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1277 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pomiechówek uchwały nr LIV/314/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Czarnowo oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu obejmującego obszar, którego granice stanowią:
 od północy: północna granica działki 49/1, wzdłuż granicy obrębu wsi Czarnowo oraz wzdłuż południowej granicy działki nr ewid. 175
 od wschodu: wzdłuż zachodniej granicy działki nr ewid. 153, wzdłuż południowej granicy działki nr ewid. 300 i wschodniej granicy działki nr ewid. 360, wzdłuż północnej granicy części działki nr ewid. 95, wzdłuż południowej granicy działki nr ewid. 430, wzdłuż granicy obrębu wsi Czarnowo
 od południa: wzdłuż północnej granicy działki nr ewid. 990/1, wzdłuż wschodniej granicy działki nr ewid. 805, wzdłuż wschodniej granicy działki nr ewid. 642/2, wzdłuż południowej granicy działki nr ewid. 642/1
 od zachodu: wzdłuż części granicy obrębu wsi Czarnowo, wzdłuż zachodniej części działki nr ewid. 95.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie, w Urzędzie Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, przesłać faksem: 227650010, pocztą elektroniczną: urzad@pomiechowek.pl lub ustnie do protokołu, w terminie do dnia 21 stycznia 2011 r. do godz. 16.30.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pomiechówek.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 07.12.2010 r., godz. 14.50
Wprowadził:Nieznany, data: 08.12.2010 r., godz. 18.32
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.12.2010 r., godz. 18.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2010 r., godz. 18.32NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2425 razy.