Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Kikoły
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2010-12-07
WGI.III.7322/58/10


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Kikoły

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1277 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pomiechówek uchwały nr LIV/315/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Kikoły oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu obejmującego obszar, którego granice stanowią:
 od północy: południowa granica działki nr ewid. 90
 od wschodu i zachodu: częściowo wzdłuż granicy obrębu wsi Kikoły
 od południa: północna granica działki nr ewid. 243/2.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie, w Urzędzie Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, przesłać faksem: 227650010, pocztą elektroniczną: urzad@pomiechowek.pl lub ustnie do protokołu, w terminie do dnia 21 stycznia 2011 r. do godz. 16.30.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pomiechówek.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 07.12.2010 r., godz. 14.50
Wprowadził:Nieznany, data: 08.12.2010 r., godz. 18.34
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.12.2010 r., godz. 18.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2010 r., godz. 18.34NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2473 razy.