Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Ogłoszenie

Konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku w Gminie Pomiechówek.
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr LIV/313/10 z dnia 10.11.2010r. Wójt Gminy Pomiechówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku w Gminie Pomiechówek oraz zaprasza do składania ofert.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub wsparcia zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w/w ustawy realizację zadań publicznych Gminy Pomiechówek w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, które mają na celu upowszechnienie zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podnoszenie stanu zdrowotności młodego pokolenia, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie młodym ludziom wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

I. Rodzaje zadań:
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Pomiechówek poprzez organizację
zajęć i zawodów w zakresie piłki nożnej poprzez: prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zajęć szkoleniowych, zawodów oraz udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, reprezentowanie gminy w zawodach gminnych, międzygminnych dla różnych grup wiekowych – dzieci, młodzieży i seniorów

Przy realizacji zadania organizacja pozarządowa musi zapewnić profesjonalną kadrę trenerską ze stosownymi uprawnieniami. Organizacja pozarządowa przy realizacji zadania zobowiązana jest do zapewnienia uczestnikom warunków bezpieczeństwa oraz warunków sanitarno- higienicznych określonych w odrębnych przepisach. Realizator zadania odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zadania i publiczności. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
Na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011 są przeznaczone środki w kwocie 100 000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U 2010 r. Nr 234 poz. 1536)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.)

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U 2010 r. Nr 234 poz. 1536) prowadzące działalność statutową w zadaniu określonym w konkursie.

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania
otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu
konkursowym.

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według
obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

5. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach wartość dotacji przekroczy wysokość środków
przeznaczonych na realizację zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości
dotacji, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia
kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną
ofertą. W takim przypadku może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania
lub wycofać swoją ofertę.

6. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym
zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.

7. Wysokość dotacji będzie określona w umowie.

IV Termin i warunki realizacji zadania
Od 1 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Szczegółowe warunki będą określone w umowie.

V Miejsce i termin składania ofert, wymagane dokumenty
1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru ofert
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonaniem tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) w
Sekretariacie Urzędu Gminy Pomiechówek w terminie do 26 stycznia 2011 roku do
godziny 15.30.
Wnioski nie będą przyjmowane drogą elektroniczną.

2. Formularz oferty można otrzymać w Wydziale Budżetu Urzędu Gminy Pomiechówek
(pokój nr 3)

3. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub taka, która wpłynie pocztą po terminie, nie
będzie objęta procedurą konkursową.

4. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w dziale V pkt 1,
podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli należy przedstawić
następujące dokumenty:
- kopie statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzona aktualną datą, pieczęcią
oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli, w imieniu organizacji
pozarządowej lub podmiotu.
- wypis z właściwej ewidencji lub rejestru (np. KRS) ważny 3 miesiące od daty
wystawienia
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji (podmiotu) za ostatni
rok
- wykaz kadry instruktorskiej i trenerskiej oraz animatorów sportu wraz z
udokumentowanymi kwalifikacjami (poświadczona kserokopia).

5. Oferta nie spełniająca wymagań podlega odrzuceniu.

6. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie.
Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
1) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres
2) tytuł zadania

7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do urzędu ponosi
wnioskodawca.

VI Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty
Wybór oferty nastąpi w przeciągu trzech dni roboczych po upływie terminu składania ofert.
Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę: wiarygodność organizacji, wykazana efektywność i skuteczność realizowania założonych celów, nowatorstwo metod działania, kwalifikacje kadry prowadzącej zajęcia. Złożone oferty będą rozpatrzone pod względem formalnym, ocenianie i kwalifikowane przez powołaną przez Wójta komisję. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Pomiechówek w formie zarządzenia. Od zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VII Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Warunkiem zlecenia przez gminę organizacjom pozarządowym lub podmiotom zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą zgodnie z RMP i PS z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264 poz. 2207) Wójt Gminy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie dotyczących przyznania środków finansowych na realizację określonych zadań.
Zleceniodawca zobowiązany jest do:
- korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż
wnioskowana
- sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w RMP i PSZ
dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207)
Informacji udziela Monika Piłkowska-Końska
Urząd Gminy Pomiechówek tel. (0-22) 765-27-13

VIII Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkość dotacji na ich realizację w roku 2009 i 2010
Gmina Pomiechówek w roku 2009 przyznała 95 000 zł. a w 2010 roku 85 000,00 zł na realizację w/w zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.


Wytworzył:Monika Piłkowska - Końska, data: 05.01.2011 r., godz. 15.05
Wprowadził:Nieznany, data: 05.01.2011 r., godz. 15.18
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.01.2011 r., godz. 15.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.01.2011 r., godz. 15.18NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2787 razy.