Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów gminy Pomiechówek, wieś Śniadówko
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
…………………………………….
(pieczęć wójta)


data 21 luty 2011 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów gminy Pomiechówek, wieś Śniadówko

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVII/99/08 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26.03.2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek, etap II wieś Śniadówko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów gminy Pomiechówek, wieś Śniadówko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 marca 2011 r. do 24 marca 2011 r., w godzinach pracy urzędu (pokój nr 7, na piętrze).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 marca 2011 r. w Hali Sportowej w Brodach-Parcelach, ul. Nasielska 3 o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pomiechówek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2011 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi dotyczące projektu planu mogą wnosić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem na adres: urzad@pomiechowek.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2011 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pomiechówek.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki
……………………….
(podpis Wójta)

Podstrony:
 • Załącznik Nr 1
  - Uchwała Rady Gminy Pomiechówek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów gminy Pomiechówek - wieś Sniadówko. (PROJEKT)
 • Załącznik Nr 2
  - rysunek planu
 • Załącznik Nr 3
  - wyrys
 • Załącznik Nr 4
  - prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek – wieś Śniadówko

Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 21.02.2011 r., godz. 12.09
Wprowadził:Nieznany, data: 21.02.2011 r., godz. 12.31
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.03.2011 r., godz. 10.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.03.2011 r., godz. 10.04NieznanyEdycja strony
28.02.2011 r., godz. 07.47NieznanyEdycja strony
21.02.2011 r., godz. 12.31NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2817 razy.