Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do oddania w dzierżawę
wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę
GN.6845/4/11

Wójt Gminy Pomiechówek działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.:Dz.U.z 2010r.Nr 102,poz.651 ze zm.) oraz Uchwały Nr IX/36/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 maja 2011r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata,

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, na okres do 15 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość uregulowaną w księdze wieczystej Nr WA1N/00039224/3, o powierzchni 0,0354ha, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 0005-Brody-Parcele jako działka ewidencyjna nr 14/4.

Opis nieruchomości

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę jest zabudowana, wąska, usytuowana na terenie płaskim. Ma nieregularny kształt zbliżony do prostokąta i bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej - ul. Nasielskiej.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pomiechówek omawiana działka położone jest na terenie projektowanym pod budownictwo mieszkaniowe z możliwością realizacji usług.

Na gruncie znajduje się budynek mieszkalny, który stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności. Budynek ten jest własnością dotychczasowego dzierżawcy, który w nim zamieszkuje.
Nieruchomość wyposażona jest w energię elektryczną i przyłączona do gminnej sieci wodociągowej.

Cel wydzierżawienia

Działka zostanie wydzierżawiona na rzecz dotychczasowego dzierżawcy jako niezbędna do prawidłowego korzystania z zabudowań na niej się znajdujących.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/59/07 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 24.10.2007r. w sprawie minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunt mienia komunalnego Gminy Pomiechówek wydzierżawionego na czas określony - minimalna stawka czynszu dzierżawnego za gruntu wynosi 0,012 zł za 1m2 na miesiąc + podatek VAT.
Czynsz będzie waloryzowany raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.


Terminy wnoszenia opłat

Czynsz płatny jest z góry do 15 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy lub na konta wskazane przez Urząd Gminy Pomiechówek.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek z siedzibą Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a (pokój nr 12) w godz.800 -1400,
telefon (22) 765 27 12.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Wanda Karabin, data: 22.06.2011 r., godz. 07.20
Wprowadził:Nieznany, data: 22.06.2011 r., godz. 08.48
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.06.2011 r., godz. 08.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.06.2011 r., godz. 08.48NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2701 razy.