Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Broniewskiego, na działkach nr ewid. 186/1, 254, 380 i 377/5 w miejscowości Brody-Parcele
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-08-03
WGI.6733.13.2.2011.MJ


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na mój wniosek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Broniewskiego, na działkach nr ewid. 186/1, 220/7, 254, 329, 380 i 377/5 w miejscowości Brody-Parcele, gm. Pomiechówek.

Ogólna charakterystyka inwestycji:
- przebudowa odcinka drogi gminnej – ul. Broniewskiego - polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (mineralno-bitumicznej) wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na istniejącej nawierzchni gruntowej o szerokości 6m na odcinku od ul. Sportowej do ul. Ludowej oraz frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonaniu na istniejącej podbudowie nowej nakładki asfaltowej (mineralno-bitumicznej) na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Sportowej.
- wykonanie chodnika na długości około 150 mb, szer: od 1,5 do 2,0m
- budowa mini ronda w rejonie skrzyżowania z ul. Sportową,
- przebudowa i budowa zjazdów,
- budowa i czyszczenie przepustów pod zjazdami,
- budowa odwodnienia powierzchniowego w postaci rowów odparowywalnych,
- budowa murów oporowych w miejscach zawyżeń terenu,
- oznakowanie pionowe i poziome projektowanego odcinka ulicy.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 04.08.2011 r., godz. 15.45
Wprowadził:Nieznany, data: 09.08.2011 r., godz. 09.37
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.08.2011 r., godz. 08.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.08.2011 r., godz. 08.03NieznanyEdycja strony
09.08.2011 r., godz. 09.37NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2248 razy.