Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w gminie Pomiechówek
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2011-08-31
WGI.6733.9.4.2011.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w gminie Pomiechówek, na działkach nr ewid. 17/1, 15/6, 15/9 i 15/4 w miejscowości Zapiecki oraz na działce nr ewid. 56/1 (drodze gminnej) w miejscowości Wójtostwo.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.
WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 31.08.2011 r., godz. 16.00
Wprowadził:Nieznany, data: 01.09.2011 r., godz. 16.15
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.09.2011 r., godz. 16.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.09.2011 r., godz. 16.15NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2326 razy.