Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na: Adaptacji istniejącego budynku gospodarczego (garażu) oraz budowie nowego obiektu budowlanego na warsztat mechaniczny, naprawa pojazdów ADMECH
Pomiechówek, dn. 31.08.2011r

ROŚ.6220.7.2011
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Pomiechówek, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że 27.06.2009r. inwestor ADMECH Adam Czarnecki z/s Cegielnia Kosewo 26, 05-180 Pomiechówek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na:
Adaptacji istniejącego budynku gospodarczego (garażu) oraz budowie nowego obiektu budowlanego na warsztat mechaniczny, naprawa pojazdów ADMECH Adam Czarnecki zlokalizowanego w miejscowości Cegielnia Kosewo 26, na działce o nr ewid. 85/6.
Planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z tym uzyskano opinie od:
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2011r. znak WOOŚ-II.4240.1060.2011.EW, stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego;
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim, który opinią z dnia 22.07.2011r. znak ZNS-717-22/11-2610, który stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Na podstawie uzyskanych opinii Wójt Gminy Pomiechówek wydał w dn. 29.08.2011r. postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Mając na uwadze, powyższe, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym dla wydania decyzji w tej sprawie Wójt Gminy Pomiechówek, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim,
Jednocześnie informujemy, że liczba stron postępowania o wydanie decyzji środowiskowej przekracza 20, w związku z czym , zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2003r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227), zastosowano przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia w siedzibie organu tj. Urzędzie Gminy Pomiechówek w miejscowości Brody-Parcele przy ul. Szkolnej 1a, pokój nr 12 w godzinach urzędowania. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Pomiechówek przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty(14 dni):
1.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pomiechówek
2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Cegielnia-Kosewo

Wywieszono dnia
............................................................
Zdjęto dnia
............................................................
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za uwidacznianie obwieszczeń

...............................................................................................................................


Wytworzył:Piotr Kownacki, data: 31.08.2011 r., godz. 09.00
Wprowadził:Nieznany, data: 01.09.2011 r., godz. 16.46
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.09.2011 r., godz. 16.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.09.2011 r., godz. 16.46NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2443 razy.